Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle bezoekers van de virentia.nl en de www.virentia.nl website, die toebehoort aan Virentia Netherlands. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven en beschikbaar zijn via deze website. Virentia Netherlands kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Virentia Netherlands.
Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de website van Virentia Netherlands, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Virentia Netherlands verkrijgen.

Hyperlink naar de Virentia Netherlands website
De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de website van Virentia Netherlands. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Virentia Netherlands en website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Virentia Netherlands .

Aansprakelijkheid van Virentia Netherlands b.v.
Virentia Netherlands neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Virentia Netherlands daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Virentia Netherlands gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de Virentia website worden aangeboden.

Virentia Netherlands zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Virentia Netherlands oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Virentia Netherlands wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Virentia Netherlands zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid
De Virentia Netherlands website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Virentia Netherlands zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Virentia Netherlands zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Virentia Netherlands zijn verstrekt. Ook zal Virentia Netherlands zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken.

Cookies
De Virentia Netherlands website kan gebruik maken van cookies waardoor data afkomstig van de Virentia Netherlands website bewaard wordt op de harde schijf van de bezoeker. Dit systeem wordt gebruikt met het oog op het controleren van de identiteit en teneinde de bezoeker een vlottere toegang tot de website te garanderen. In de browser van de klant kan deze mogelijkheid uitgeschakeld worden.

Algemene leveringsvoorwaarden
Op alle producten en diensten aangeboden op of via deze website zijn zowel de Algemene leveringsvoorwaarden voor de levering van goederen en diensten van de NVGP van toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar via kunt u bij ons opvragen.

Toepasselijk recht
Elk geschilpunt dat uit gebruik van de site www.virentia.nl voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.